[߂]
ꊇ\

more-vsego.net - u eҁFTanishalix eF2018/06/05(Tue) 17:58:11 No.8496

Rust~ u~ rpw~ }u xp qz. Bpw~ up ~u |{ qpuz~, y|y { ru~y {rp|yy{pyy uyp|yxpyy, ~ y }u y}pyrp xp qz. M|t} wu~y~p} ~pt x~p rv tp.

@ }|t} p~} ~pt pxqyp r u}~~ y yu|~ ~p~p. Np pzu r }wuu x~p rv y~uu, tyu{|y~pyy, y|syy, p p{wu <a href=https://more-vsego.net/kak-prigotovit-rybnyj-sup-iz-konservov-sajry-7-receptov.html>uu pzz</a> y qqu pp{p~p}y y yr~} yp~yy.

Np more-vsego.net |~ |ux~z y~}pyy. Lqz }wu ~pzy - rpw~u t| uq. @t}y~yp uwut~ur~ tqpr| ~y{p|~u py, {u }sp r px~qpx~ up|~ ypy. E|y r ~u ruu~, {p{ {u{~ y~y}p {upy~, y}u~~ ~p uu r x~puu y~{y. E|y r ~u ruu~ r ru} ysr|u~y q|t {|yuru {p|yz r q|tu, ~p uu t~ uu yp~yu} ru y~sutyu~r.

M~s }puuz r t}p~y |ry ru~ }s xp~y}p yx{|z, u|y uuzt ~p pz. But y}u~~ ~p } pzu ~pty uuu~ pw~u~yz, {z }wu ty tyv xtr}. E|y r ~u ruu~, {p{ qy {y, ru txuz ~u }sp, p }utyy~{yu upp ~u pqp, y}p|~z q rx uq r {y. Kp{ tu|p? Hptyu ~p p~y y }}u~p|~ ~pztvu y~}py }, {p{ {y~ t}y r t}p~y |ry.

E|y r xp~y}puu qus}, ~ ry {p|yy ~u p~, rp} ~uqty} |y ru }, {p{ }}u~p|~ tu. Rtu|p up|~, u|y r }yu r ~uqty} pr{ r pu xtru ~p pzu. But r xpryy}y s, r {p{u ru} r quspuu, } y|y ruup}, r tyspuu {p{s- utu|v~~s up.

A|u {|yur tyu u ~p uu. Nu utpr|uu, {p{ us|yrp |py{ru {~? B uy ~u |ux~z pr{y?

Nu ~pt ppyrp! Np p|u more-vsego.net r ~pztvu }u~~u y~{yy {p{ ~py}u <a href=https://more-vsego.net/papajya-polza-i-vred-dlya-organizma.html>|xp ppz</a> , stu rv pyp~ psp}.

- WebForum -