[߂]
ꊇ\

ppi18.ru - |y}u eҁFKloszaduero eF2018/06/11(Mon) 10:56:04 No.8500

Ruzp yu|r r|u t~z yx |y p|uz r Eru. Ryu|r ruu~ru y u~|syy yu|~ y~}u~r wu ~u ~p }uu. E|y r wu|puu {y y}p|~u y~}u~ rus {|pp, qpyu y~uu tp - <a href=https://ppi18.ru/katalog-produkczii/izdeliya-dlya-sadovogo-uchastka/doska-polimerpeschanaya/>|y}uup~p t{p</a>

Np ppi18.ru u q|z {pp|s t{yy. B }wuu sp~yxrp yxsr|u~yu |y}uup~z qp{y, y|y xp{pxp |{ |y}uup~z wu srz. Srp {}p~yy |~, {|{ wu xprurp|y truyu r yu|~z p|y tp~s {|yurp y}.

Pt{y utyy |y~p, rv qtrp~yu }tu~yxyrp~~u. Bru} yxrtrp ruuz yx |y}ur {|uru r~y}p~yu tu|u {~| {purp. Ruzp ruy p{yr~ y}u~ r u|{} xzru, ~usuy{u, p p{wu r yu|~z p|y.

Sp{ {p{ yu|r r|u t~y} yx p} {|ur, tp~ ut}ur sr|y pxpqprpu t| yu|~ u|uz. Ruzp {y |y}uup~u rp r y~u~u }pspxy~u rx}w~ qux}~ q. Nw~ tqp rp, qp pt}y~yp} y }y xp{px. Srp yx |y}ur u~ tq~u, p y|xrp y }w~ t|yu|~u ru}.

B ru} r }wuu }y yxtu|y |qs qpxp, ~py}u <a href=https://ppi18.ru/katalog-produkczii/izdeliya-dlya-sadovogo-uchastka/plitka-sadovaya-polimerpeschanaya/>{y |y}uup~p |y{p</a> . Sp{, tw~u {yu, {u xtpv sp~yxpy <b>PK "P|y}uz18"</b> u r{s r~. Ixtu|y t| ptp p{wu t~ px|y~u, tpv p~ qux q |w~uz p~ry uqyu| ~p {p{}- rpu.

E|y ~w~ q|yr~u }puyp|, uyp|y ut|wp rp} |yu. O}uy} y , |y}u up~u yxtu|y ~u rustp u r ~p|yyy.

I{|yu|~ z yy~u ~uqty} ttuwyrp rx }u~utwup}y uut }|u~yu} xp{pxp y x~prp q y ~yy. Mu~utwu r|p rp y tqu t| rp p}u y}p|~u |y}u up~u yxtu|y.

- WebForum -