[߂]
ꊇ\

Trend-City ty~ yx eҁFIvankiCilky eF2018/06/22(Fri) 09:23:22 No.8506

B ru} qux}~ }~s turu{ r|u{p qqy r rqt~u ru}. I~stp qrpu p{, ~u stu yp ru rt rus |qy}s tu|p. @ ruy y~uu} rqt~u ru} rustp u. E|y r u}yu ~p|pwtp u}, y rp} ~wu~ ru, ruu} xpzy <a href=http://www.trend-city.ru/skhemy-dlya-vyshivaniya>u} ryr{y qu|p~</a> tp.

Np trend-city.ru t~ ru y u{}u~tpyy {p{ |u rxp. E|y r rxp~ wyx~ rxp~yu}, rp} y~uuu~ u, x yp}y tp rxp ~uru~ q. B }wuu ~p}uy |y~u {py~{y { yp}y. ^ sp~yxrrpu u~ |us{.

Bxp~yu u~ t|yu|~z u, {} ~uqty} qp ~u ty~ tu~. E|y rp} tpr|u tr|ryu p} u, rp} ~w~ tzy { } u }p{y}p|~ r~y}pu|~. R } s up r }wuu yxrty ~{y y t{y. @ rqp u{}u~tpyy }, {p{ pry|~ rxp }w~ ~p pzu.

B ru} t~ s}~u {|yur y~{yz ~p uu. Sp} r }wuu yp y~}py y |us{yu {py~{y t| yr{y. I{|yu|~ } ~y r ru~ }wuu yxsry ru|y{|u~z tp{ ry}y {p}y. Bpw~ {pxp, u} t| ryr{y qyu} wu u ~p uu. E|y r ~pp|y ryrp qyu}, |y u} rp} r py~u ~u tqp.

Ruzp p| |xu qz |~. C|pr~p yy~p r ru} ~uru~ }p| ruq-p|r, {u tp y~uu~u u{}u~tpyy ~ppr|u~yu <a href=http://www.trend-city.ru/raskraski-antistress>Qp{p{y p~yu</a>

E|y rp y~uu u} t| ryrp~y s|pt, ~ ~pzy y}p|~u r uy r ~u }wuu uutyu ~p p~y. @t}y~ypy ~~ q~r|u pz y~uu~}y u}p}y y {pxrpu tu|~u ut|wu~y ~ru~{y}. Bxp~yu yp}y tp} {pyrpu. Nuqty} rtu|y, tuzryu} rxp~y wu~y~ p ~r} r wyx~y. Qpx~u wu~y~ |p }~wur pty p{s tsp.

E|y rp} ~w~ ytuy y|y y~{yy, r }wuu ~pyp ~p pz. K|yrz t {p{ pry| u~yrpu }u~~. Ix-xp s, u|y rp} ~wu~ qtu |qz ru yyu { {rtr up.

- WebForum -